İcra İflas Hukuku

Divan İcra İflas Hukuku Departmanı, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Divan Hukuk' un en önemli çalışma alanı İcra ve İflas Hukukudur.

 • Tüzel kişilerin iflas takiplerinin yapılması, konkordato ve iflas erteleme işlemlerinin takibi,
 • Kurumsal icra dosyalarının takibi,
 • İpotek işlemleri tesisi, ipoteğin kaldırılması,
 • Banka, sigorta, kredi ve varlık şirketlerinin, ticari işletme ve şirketlerin cari hesap, fatura, kambiyo senetlerine özgü sorunlu alacakları ile ilgili icra ve iflas takibi yapılması,
 • İlamlı ve ilamsız icra takipleri,
 • Konut ve taşıt kredi sözleşmelerinin kat’i ve alacakların tahsiline ilişkin tüm icra takip işlemlerinin ikamesi ve yürütülmesi,
 • Ticari kredi sözleşmelerinin kat’i ve ipoteğin paraya çevrilmesi sureti ile alacağın tahsili,
 • Bireysel krediler ile kredi kartı alacaklarına ilişkin sözleşmelerin kat’i ve takiplerinin başlatılması ile yürütülmesi,
 • Takiplere karşı itirazların iptali ve kaldırılmasına karşı itirazın iptali ve/veya kaldırılması davalarının Ticaret Mahkemelerinde veya görevli hukuk mahkemesinde ikamesi ve davaların takibi,
 • Takiplere karşı açılan menfi tespit davlarının takibi ve sonuçlandırılması,
 • İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemelerinde dava ikame edilmesi ve davaların takibi işlemleri,